IWA FIRMA INWENTARYZACYJNA S.C.

Regon 300958426 | NIP PL 782-244-95-05
SIEDZIBA FIRMY:
60 - 161 POZNAŃ
ul. Izaaka Newtona 14

KONTAKT:
Iwona Wojtala
tel. / fax. 61 875-21-86
tel. kom. 605 564 914
mail: inwentury@wp.plRegulamin Serwisu Strony Internetowej www.inwentury.com.pl


Postanowienia ogólne

1. Serwis domeny internetowej www.inwentury.com.pl zwany w dalszej części regulaminu Serwisem stanowi wyłączną własność Iwa Firma Inwentaryzacyjna S.C. z siedzibą w Poznaniu, 61-161 Poznań ul. Izaaka Newtona 14 wpisanej do centralnego rejestru działalności gospodarczej o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 782 244 95 05 zwanej w dalszej części „IWA Spółka S.C.”
2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację czynności związanych z obsługą użytkownika jest podmiot wskazany w pkt.1. W celu kontaktu powinno być prowadzone z wykorzystaniem zapytania ofertowego znajdującego się stronie internetowej.
3. Serwis jest dostępny i przeznaczony dla nieograniczonej liczby odbiorców tj. potencjalnych i aktualnych Klientów IWA spółka S.C. oraz osób chcących zlecić usługi inwentaryzacyjne i współpracujących z IWA Spółka S.C. zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu użytkownikami.
4. Serwis służy do: Nawiązywania współpracy i utrzymywaniu kontaktu z użytkownikami
Uzyskiwania, przechowywania, zarządzania i aktualizowania danych użytkowników
Uzyskiwania informacji dotyczących proponowanych usług przez IWA spółka S.C. oraz procedur stosowanych przy tych usługach
Przekazywania informacji dotyczących IWA Spółka S.C.

Zasady korzystania z serwisu

5. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Za pośrednictwem serwisu użytkownicy mogą korzystać z oferowanych usług po uzgodnieniach.
6. Czas funkcjonowania Serwisu jest nieokreślony. IWA spółka S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.
7. Osoby chcące korzystać i nawiązać współpracę zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
8. Korzystanie z Serwisu www.inwentury.com.pl i podanie danych osobowych lub informacji handlowych nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o współpracy, jak i nie stanowi przyjęcia oferty. Dane handlowe i osobowe zamieszczone w serwisie służą tylko i wyłącznie, jako zaproszenie do nawiązania współpracy, nie są ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.
9. Z możliwości skorzystania z serwisu i podania informacji handlowych i osobowych, użytkownikowi serwisu nie przysługują żadne roszczenia o nawiązanie współpracy. Podanie informacji potwierdza gotowość użytkownika do nawiązania z IWA spółką S.C. współpracy i uprawnia spółka S.C. do kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, e-mail lub telefoniczne.
10. Administratorowi serwisu przysługuje uprawnienie do weryfikacji danych zamieszczonych w serwisie przez użytkownika.
11. Każdy z użytkowników ma prawo do zakończenia procesu korzystania z serwisu w dowolnie wybranym okresie bez żadnych konsekwencji.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, użytkownik ma prawo do poinformowania o tym fakcie Administratora serwisu przesyłając wiadomość mailową na adres inwentury@.wp.pl. W przypadku nieautoryzowanego uzyskania dostępu do danych osobowych innej osoby lub podmiotu, użytkownik o powyższym fakcie winien powiadomić Administratora serwisu na adres mailowy inwentury@wp.pl

Dane osobowe i informacje handlowe

13. Użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu z IWA spółka S.C. wypełniając „zapytanie ofertowe”.
14. IWA spółka S.C. zakłada nawiązanie współpracy tylko z użytkownikami, którzy w sposób rzetelny i prawdziwy podali swoje dane do kontaktu.
15. Podanie danych oraz informacji pomocniczych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie danych użytkowników serwisu następuję na podstawie zgody w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych oraz posługiwanie się danymi osobowymi osób trzecich w sposób nieuprawniony.
16. Warunkiem niezbędnym do skutecznego zakończenia procesu rejestracji jest zaznaczenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach zawartych w regulaminie”.
17. IWA spółka S.C. nie ma obowiązku weryfikowania danych osobowych i informacji handlowych uzyskanych od użytkownika. IWA spółka S.C. działa z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących zapewnienia ochronę udostępnionych danych oraz jest zwolniona z obowiązku rejestracji zbioru danych utworzonych przez użytkowników.

Postanowienia końcowe

18. IWA spółka S.C. zastrzega sobie zmianę regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator informuje użytkowników poprzez stronę internetową lub adres e-mail.
19. Nie przeczytanie regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
20. Wszelkie dane osobowe podawane drogą elektroniczną będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z administratorem.
21. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada pełną czynność prawną.
22. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.


Iwa firma inwentaryzacyjna. Inwentury, Inwentaryzacja, Inwentura, Spis z natury, Środki trwałe, Remanent, przeprowadzanie inwentaryzacji, firmy inwentaryzacyjne, Iwa Firma Inwentaryzacyjna
(C) COPYRIGHT IWA S.C.
Iwona Wojtala 1990-2015
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
tel. / fax. 61 875-21-86 | tel. kom. 605 564 914 | e-mail: inwentury@wp.pl